Публикуване на годишен финансов отчет
ГБС Енергостроймонтаж АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ГБС Енергостроймонтаж АД
Седалище:
гр.Враца,ж.к."Дъбника"бл.135,вх.Б,ап.20
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG000176703
Управител:
инж.Т.Николова
Главен счетоводител:
К.Доновска
Одитор:
Живко КириловПолезни връзки:

-->