Публикуване на годишен финансов отчет
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД
Седалище:
гр. Благоевград, ул."Крали Марко" № 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG101111481
Управител:
Васил Христов
Главен счетоводител:
Дарина Ерменкона
Одитор:
Снежана Александрова ЖежеваПолезни връзки:

-->