Публикуване на годишен финансов отчет
Консултантска къща "Делфин 93" АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Консултантска къща "Делфин 93" АД
Седалище:
гр. Бургас, ул. "Одрин" №15
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102046588
Управител:
Владимир Марашев
Главен счетоводител:
Антоанета Русатева
Одитор:
Емилия ГочеваПолезни връзки:

-->