Публикуване на годишен финансов отчет
Сортови семена АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за финансовите резултати

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Сортови семена АД
Седалище:
гр. Карнобат, Промишлена зона
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG102175939
Управител:
Златка Русева
Главен счетоводител:
Добрина Петкова
Одитор:
Радинка СтоеваПолезни връзки:

-->