Публикуване на годишен финансов отчет
Финактив АД - годишен финансов отчет за 2008
• Заглавна страница

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за финансовите резултати

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
Финактив АД
Седалище:
Разград ул. Хайдут Сидер 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG103609395
Управител:
Джемал Ерйълмаз
Одитор:
Румяна ХаладжоваПолезни връзки:

-->