Публикуване на годишен финансов отчет
ПОБЕДА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПОБЕДА АД
Седалище:
5140 ЛЯСКОВЕЦ ,БУЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №34,ОБЛ.В.ТЪРНОВО
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104053916
Управител:
инж.Н.ДОНЧЕВ
Главен счетоводител:
ВАЛЕНТИНА БОЯДЖИЕВА
Одитор:
Ел. ИлиеваПолезни връзки:

-->