Публикуване на годишен финансов отчет
Юнигаз ВТ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юнигаз ВТ ООД
Седалище:
с. Страхилово общ. П.Тръмбеш, обл.В.Търново
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG104611563
Управител:
Невелин Димитров
Главен счетоводител:
Иван Григоров
Одитор:
Павлинка ЙоркишеваПолезни връзки:

-->