Публикуване на годишен финансов отчет
ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД
Седалище:
3000 ВРАЦА, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 68
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG106568676
Управител:
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГРУДЕВ
Главен счетоводител:
ЛЮБОМИР ГРУДЕВ
Одитор:
НЕ
Предмет на дейност:
ИЗДАТЕЛСКА И ПОЛИГРАФИЧНА ДЕЙНОСТПолезни връзки:

-->