Публикуване на годишен финансов отчет
Телиш АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Телиш АД
Седалище:
1421 София, ул. "Лозенец" 22, ет. 1 , ап. 1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG114056661
Управител:
Жайр Етварт Агопян
Главен счетоводител:
Димитър Тонев
Одитор:
Стоян СтояновПолезни връзки:

-->