Публикуване на годишен финансов отчет
Крон-96 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Крон-96 АД
Седалище:
гр. Асеновград, ул. Кукленско шосе 106
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115098414
Управител:
Илко Михов
Главен счетоводител:
Таня Борисова
Одитор:
Лидия ДелиеваПолезни връзки:

-->