Публикуване на годишен финансов отчет
Ви Текнолоджи България АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ви Текнолоджи България АД
Седалище:
гр. София 1528 ул. поручик Неделчо Бончев № 10
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115231366
Управител:
Марияна Монова
Главен счетоводител:
Валентин Илчев
Одитор:
Димитър ЖелязковПолезни връзки:

-->