Публикуване на годишен финансов отчет
ПАПАКИЛО УЪРКИНГС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПАПАКИЛО УЪРКИНГС ООД
Седалище:
АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ № 1 - ПК 114 - 4023 ПЛОВДИВ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG115311894
Управител:
ПЕТЯ КИСЬОВА
Главен счетоводител:
ЕЛЕНА ПАЛОВАПолезни връзки:

-->