Публикуване на годишен финансов отчет
Тракция АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Тракция АД
Седалище:
с.Самуил ул."Димитър Благоев" 1а 7454
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG116052117
Управител:
инж.Пенчо Първанов
Главен счетоводител:
Галина Гердева
Одитор:
Николай Николов



Полезни връзки:

-->