Публикуване на годишен финансов отчет
Юникомс ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Юникомс ООД
Седалище:
гр.Русе, жк.Дружба 3, бл.12
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG117081011
Управител:
Дамян Дамянов
Главен счетоводител:
Весела Станина
Одитор:
Даринка ИгнатоваПолезни връзки:

-->