Публикуване на годишен финансов отчет
БФК НИКСИ ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БФК НИКСИ ЕАД
Седалище:
гр.София,ул."Васил Петлешков" № 82, бл.192, вх.Б, ет.6, ап.18
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121083790
Управител:
Николай Зехирев
Главен счетоводител:
Милена Иванова
Одитор:
Григор ГригоровПолезни връзки:

-->