Публикуване на годишен финансов отчет
КОСМОС ГРУП АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КОСМОС ГРУП АД
Седалище:
гр. София, бул. Г. М. Димитров, бл. 38, вх. 2, ап. 25
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121114200
Управител:
Георги Кочев
Главен счетоводител:
Златка Шикерова
Одитор:
Петя ВърляковаПолезни връзки:

-->