Публикуване на годишен финансов отчет
ЛЮКО-К ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЛЮКО-К ЕООД
Седалище:
СОФИЯ ул Пиротска 30
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121150164
Управител:
ЛЮБКА КОСТАДИНОВА
Главен счетоводител:
ИВЕЛИН ИВАНОВ
Одитор:
Ангелина АтанасоваПолезни връзки:

-->