Публикуване на годишен финансов отчет
Агенция за правни и икономически анализи - ЕВРОЮС АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Агенция за правни и икономически анализи - ЕВРОЮС АД
Седалище:
гр София, ул Алабин №34, ет.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG121438793
Управител:
Лъчезар Руменов Живков
Главен счетоводител:
Соня Цанева
Одитор:
Михаил ДиневПолезни връзки:

-->