Публикуване на годишен финансов отчет
ПЕТЪР ДОДОВ - ДЕСОН - 91 ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПЕТЪР ДОДОВ - ДЕСОН - 91 ЕТ
Седалище:
гр.Самоков ул."Станисла Доспевски" № 5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG122029774
Управител:
Петър Додов
Главен счетоводител:
Росица Стоянова
Одитор:
Валери ПетковПолезни връзки:

-->