Публикуване на годишен финансов отчет
Медицински Център Медика - Албена ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Медицински Център Медика - Албена ЕАД
Седалище:
кк Албена, сграда на Медицински Център
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG124590973
Управител:
проф. д-р Енчо Калчев
Главен счетоводител:
Надка Иванова
Одитор:
Жечка ДимитроваПолезни връзки:

-->