Публикуване на годишен финансов отчет
КНК Трейдинг АД - годишен финансов отчет за 2008
• Заглавна страница

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за финансовите резултати

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2008
2007

Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
КНК Трейдинг АД
Седалище:
с. Дянково, обл. Разград ул. Мадара 51
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130018585
Управител:
А. Алдин Анахас
Одитор:
Румяна ХаладжоваПолезни връзки:

-->