Публикуване на годишен финансов отчет
ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ - КАЗИНО ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ - КАЗИНО ООД
Седалище:
гр.София пл.Народно събрание 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130025334
Управител:
Красимир Томов
Главен счетоводител:
Анелия Колева-Беева
Одитор:
Росица КишеваПолезни връзки:

-->