Публикуване на годишен финансов отчет
УНИСОФТ БЪЛГАРИЯ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
УНИСОФТ БЪЛГАРИЯ АД
Седалище:
гр. СОФИЯ УЛ.ЛЮБАТА 4-6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130225514
Управител:
ЙОАНИСКАЦАНИДИС,ФОТИОС ЦАЦУЛИС
Главен счетоводител:
ИВАЛИНА ИКОНОМОВА
Одитор:
Антоанета КабакчиеваПолезни връзки:

-->