Публикуване на годишен финансов отчет
АРГЕНТА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АРГЕНТА АД
Седалище:
гр. София, бул. Евлоги Георгиев 42
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130417876
Управител:
Владимир Денев
Главен счетоводител:
Румяна Маджарова
Одитор:
Георги ПротогеровПолезни връзки:

-->