Публикуване на годишен финансов отчет
Отговор А ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Отговор А ЕООД
Седалище:
гр. София, бул.Мария Луиза №106
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130446237
Управител:
Иван Димов Радков
Главен счетоводител:
Екатерина Бичева
Одитор:
Васил КалайджиевПолезни връзки:

-->