Публикуване на годишен финансов отчет
ЛОВОС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЛОВОС ООД
Седалище:
гр. СОФИЯ ,УЛ.ГЕН. СУВОРОВ 41
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130478831
Управител:
Л.ГЕОРГИЕВ
Главен счетоводител:
Р.БОБЕВА
Одитор:
Ганка ДочеваПолезни връзки:

-->