Публикуване на годишен финансов отчет
БГ Турс енд индустриз АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БГ Турс енд индустриз АД
Седалище:
гр.София; район Средец; пл.Славейков 11; ет.1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130515815
Управител:
Стойков
Главен счетоводител:
Гюзелска
Одитор:
Радка БоевскаПолезни връзки:

-->