Публикуване на годишен финансов отчет
Харъб ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Харъб ЕООД
Седалище:
гр.Бяла, ул.Васил Априлов № 43
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130572887
Управител:
Клайс Герит ден Хаан
Главен счетоводител:
Николай Маринов
Одитор:
Димитър КоджаниколовПолезни връзки:

-->