Публикуване на годишен финансов отчет
ЕКСАЛКО БЪЛГАРИЯ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕКСАЛКО БЪЛГАРИЯ АД
Седалище:
гр. София, бул. Ботевградско шосе 348
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG130646729
Управител:
Аристовулос Целепис
Главен счетоводител:
Борис Борисов
Одитор:
Марий АпостоловПолезни връзки:

-->