Публикуване на годишен финансов отчет
Ви Енд Джи Ойл ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Ви Енд Джи Ойл ЕООД
Седалище:
гр.София,район Нови Искър,с.Житен, ул. Житница 64
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131052149
Управител:
Георги Пейчев
Главен счетоводител:
Алрад ЕООД
Одитор:
Тома СтоиловПолезни връзки:

-->