Публикуване на годишен финансов отчет
АГРОЕЛИТ БГ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АГРОЕЛИТ БГ АД
Седалище:
гр. ВАРНА, УЛ. РАЙКО ЖИНЗИФОВ 40, АП. 2А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131174103
Управител:
ИВАН ИВАНОВ
Главен счетоводител:
РУМЕН ДИМИТРОВ
Одитор:
Мариела СпиридоноваПолезни връзки:

-->