Публикуване на годишен финансов отчет
РТВ-БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
РТВ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
гр.София, ул.Шипка 36, ет.3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131285833
Управител:
Джорджо Кандиларов
Главен счетоводител:
Цветелина Атанасова
Одитор:
Иванка ТаневаПолезни връзки:

-->