Публикуване на годишен финансов отчет
СОПРА АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СОПРА АД
Седалище:
гр. София, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 104
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131311203
Управител:
Константинос Мицалис
Главен счетоводител:
Георги Андонов
Одитор:
Лилия РангеловаПолезни връзки:

-->