Публикуване на годишен финансов отчет
Булгаре Девелопмент Груп ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Булгаре Девелопмент Груп ЕАД
Седалище:
гр. София, ул. Никола Габровски 12
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131391574
Управител:
Атанас Георгиев Динев
Главен счетоводител:
Дорета Палева
Одитор:
Максим СираковПолезни връзки:

-->