Публикуване на годишен финансов отчет
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ
Седалище:
СОФИЯ,УЛ.ЛАЙОШ КОШУТ №22
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131430727
Управител:
ВЕСЕЛИН РАШКОВ
Главен счетоводител:
ДЕНИЦА ПЕТКОВА
Одитор:
Д. ПетковаПолезни връзки:

-->