Публикуване на годишен финансов отчет
КЗУ ТРЕЙДИНГ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
КЗУ ТРЕЙДИНГ ЕООД
Седалище:
гр. София 1220, област София (столица), община Столична, район р-н Сердика, бул.
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG131461847
Управител:
Огнян Асенов Попиванов
Главен счетоводител:
Атанаска Христова Георгиева
Одитор:
Румяна ПашоваПолезни връзки:

-->