Публикуване на годишен финансов отчет
Сън Сити Пропърти Груп ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Сън Сити Пропърти Груп ООД
Седалище:
гр. Варна ул. Княз Дондуков 29 ет.2 офис 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG148051429
Управител:
Владимир Ломакин
Главен счетоводител:
Димитричка Костова
Одитор:
Жечка СимеоноваПолезни връзки:

-->