Публикуване на годишен финансов отчет
АДИ Маркетинг и Ко ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
АДИ Маркетинг и Ко ЕАД
Седалище:
гр. София, бул. Цариградско шосе" 47А, ет. 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175017452
Управител:
Андрей Маринов Заяков
Главен счетоводител:
Лили Георгиева
Одитор:
Максим СираковПолезни връзки:

-->