Публикуване на годишен финансов отчет
Дертер България ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Дертер България ООД
Седалище:
София , ул.Пиренски проход №61 А
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175049514
Управител:
Иван Савов
Главен счетоводител:
Мария Маркова
Одитор:
Бойка ГеоргиеваПолезни връзки:

-->