Публикуване на годишен финансов отчет
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД
Седалище:
гр. София 1404, бул. "България" 49, бл. 53 Е, вх. В, ет. 10
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175074752
Управител:
Николай Бинев Колев, Александър Юлиев Жотев
Главен счетоводител:
Биляна Николаева Тодорова
Одитор:
Силвия ПеневаПолезни връзки:

-->