Публикуване на годишен финансов отчет
Плейтех България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Плейтех България ЕООД
Седалище:
София, ул. Раковски 163
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175110853
Управител:
Мордекхай Аркушин
Главен счетоводител:
ТМФ Сървисиз ЕООД
Одитор:
Стоянака АпостоловаПолезни връзки:

-->