Публикуване на годишен финансов отчет
ЮЪР УЪРЛД АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЮЪР УЪРЛД АД
Седалище:
гр. София, бул. Драган Цанков 36
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175234228
Управител:
Анна Божкова
Главен счетоводител:
Рената Василева
Одитор:
Костадин АрнаудовПолезни връзки:

-->