Публикуване на годишен финансов отчет
Електрауиндс България ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Електрауиндс България ЕАД
Седалище:
1463 София, пл. България №1 НДК, Административна сграда, ет.4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175297164
Управител:
Лозан Стефанов
Главен счетоводител:
Георги Томов
Одитор:
Марий АпостоловПолезни връзки:

-->