Публикуване на годишен финансов отчет
Хлебопекарни Христови АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Хлебопекарни Христови АД
Седалище:
гр. София, район Лозенец, ул. Малуша 2, вх. Б, ет.5, ап.21
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175386428
Управител:
Христо Тодоров Христов
Главен счетоводител:
Красимир Христов
Одитор:
Иванка ТаневаПолезни връзки:

-->