Публикуване на годишен финансов отчет
Новел Комерс Консорциум ЗЗД - годишен финансов отчет за 2011
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за финансовите резултати

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2011
Име на фирмата:
Новел Комерс Консорциум ЗЗД
Седалище:
гр.София ул.Тодор Каблешков №1 стая 4В
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175793872
Управител:
Мариян Ивайлов Радев
Главен счетоводител:
Ирина Иванова Панчева
Предмет на дейност:
инвестиции в недвижими имотиПолезни връзки:

-->