Публикуване на годишен финансов отчет
ФОНДАЦИЯ ТАКАЛЕ - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
ФОНДАЦИЯ ТАКАЛЕ
Седалище:
ГР.СОФИЯ, БУЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №22
ЕИК/БУЛСТАТ:
176046236
Управител:
СИМЕОН СТЕФАНОВ ГЕРМАНОВ
Главен счетоводител:
ЛОРА ГОШЕВА КЮРТИНА
Одитор:
НЕ ПОДЛЕЖИ
Предмет на дейност:
ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛПолезни връзки:

-->