Публикуване на годишен финансов отчет
ВЕЛИЧКО ТОНЧЕВ БОРИСОВ - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ВЕЛИЧКО ТОНЧЕВ БОРИСОВ
Седалище:
ГР. ТРЪСТЕНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН, УЛ. \
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG7107264022
Управител:
ВЕЛИЧКО ТОНЧЕВ БОРИСОВ
Главен счетоводител:
ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА МЪЦИНА
Одитор:
НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ
Предмет на дейност:
СЕЛСКО СТОПАНСТВО - РАСТЕНИЕВЪДСТВО - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕПРЕРАБОТЕНА РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯПолезни връзки:

-->