Публикуване на годишен финансов отчет
Аполония АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати

• Справка за данъци от печалба върху разлики


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Аполония АД
Седалище:
гр.София, ж.к.Младост-3, бл.358, вх.Б, ап.9
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG825279793
Управител:
Николай Цветанов
Главен счетоводител:
Атанаска Георгиева
Одитор:
Юлия МихайловаПолезни връзки:

-->