Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ РОССТЕЛ - Стилияна Пехливанова - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Протокол от общото събрание

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2010
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
ЕТ РОССТЕЛ - Стилияна Пехливанова
Седалище:
гр. Разград, бул. Бели Лом 21
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG826024055
Управител:
Стилияна ПехливановаПолезни връзки:

-->