Публикуване на годишен финансов отчет
Радио Експрес ЕАД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Справка за ценните книжа

• Справка за участията в капиталите на други предприятия

• Справка за приходите и разходите от лихви

• Справка за извънредни приходи и разходи

• Справка за финансовите резултати


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Радио Експрес ЕАД
Седалище:
гр. София, ул. Сребърна 21
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831053592
Управител:
Живко Калотов
Главен счетоводител:
Иво Тотков
Одитор:
Златка ДженеваПолезни връзки:

-->